ÔN TẬP HỮU CƠ 12 – 3A

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

ÔN TẬP HỮU CƠ 12 – 3A

 

1. X là một este đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem 2,2g este X tác dụng với dd NaOH (dư) thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. CH3COOC2H5 B. HCOOCH2CH2CH3 C. C2H5COOCH3 D. HCOOCH(CH3)2
2. Cho 4,4g một este no, đơn chức tác dụng hết với dd NaOH thu được 4,8g muối natri. Công thức cấu tạo của este là:
A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. HCOOC4H9
3. Dung dịch X chứa HCl và H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59g hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, bậc I (có số nguyên tử C nhỏ hơn hoặc bằng 4) phải dùng 1 lít dd X. Công thức phân tử của 2 amin lần lượt là:
A. CH3NH2 và C4H9NH2 B. C3H7NH2 và C4H9NH2 C. C2H5NH2 và C4H9NH2 D. A, C đúng.
4. Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, N) trong đó nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. Biết X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol: nX : nHCl = 1 : 1. Công thức phân tử của X là:
A. C2H7N B. C3H7N C. C3H9N D. C4H11N
5. Cho 15g hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc I tác dụng vừa đủ với dd HCl 1,2M thu được 18,504g muối. Thể tích dung dịch HCl phải dùng là:
A. 0,8 lít B. 0,08 lít C. 0,4 lít D. 0,04 lít
6. Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu được 31,68g muối. Thể tích dd HCl đã dùng là:
A. 16 ml B. 32 ml C. 160 ml D. 320 ml
7. Đốt cháy hoàn toàn m g một amin mạch hở, đơn chức, sau phản ứng thu được 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56g H2O (Các thể tích đo ở đktc). Amin trên có công thức phân tử là:
A. CH5N B. C2H5N C. C3H7N D. C2H7N
8. Cho a – aminoaxit mạch thẳng A có công thức H2N-R(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 9,55g muối. A là:
A. Axit 2 – aminopropandioic B. Axit 2 – aminobutandioic
C. Axit 2 – aminopentandioic D. Axit 2 – aminohexandioic
9. 0,1 mol một a – aminoaxit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH tạo 16,8g muối. Mặt khác, 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch có 0,2 mol HCl. Công thức cấu tạo phù hợp của X là:
A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH
C. H2N-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH D. H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH
10. Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. Tỷ khối hơi của X so với hidro bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3g X thu được 17,6g khí CO2; 8,1g H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. H2N(CH2)2COOC2H5 B. H2N-CH2-COOC2H5
C. H2N-C(CH3)2-COOC2H5 D. H2N-CH(CH3)-COOC2H5

ÔN TẬP HỮU CƠ 12 – 3A

ÔN TẬP HỮU CƠ 12 – 3A

ÔN TẬP HỮU CƠ 12 – 3A

Tải tài liệu tại đây:www.tinhgiac.com-on_tap_huu_co_12_0082_8434

ÔN TẬP HỮU CƠ 12 – 3A

 

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020