CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC  NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG

1.1. Chọn câu phát biểu sai.
a. Theo định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng các sản phẩm thu được bằng tổng khối lượng các chất ban đầu đã tác dụng”.
b. Đương lượng một nguyên tố: là khối lượng nguyên tố đó kết hợp (hay thay thế) với 1,008 phần khối lượng hidro hay 8 phần khối lượng oxi.
c. Đương lượng một nguyên tố: là số phần khối lượng chất đó tác dụng vừa đủ với 1,008 phần khối lượng hidro hay 8 phần khối lượng oxi.
d. Đương lượng của một hợp chất: là số phần khối lượng chất đó tác dụng vừa đủ với 1,008 phần khối lượng hidro hay 8 phần khối lượng oxi.
1.2. Đương lượng gam của một hợp chất.
a. Thay đổi tuỳ theo phản ứng nó tham gia.
b. Là một hằng số.
c. Là khối lượng nguyên tố đó kết hợp (hay thay thế) với 1,008 phần khối lượng hidro hay 8 phần khối lượng oxi.
d. a và c đều đúng.
1.3. Chọn câu đúng
a. Các nguyên tố kết hợp (hay thay thế nhau) theo các khối lượng tỉ lệ thuận với đương lượng của chúng.
b. Các nguyên tố kết hợp (hay thay thế nhau) theo các khối lượng tỉ lệ nghịch với đương lượng của chúng.
c. Trong các phản ứng hóa học, các chất tác dụng vừa đủ với nhau theo cùng một số đương lượng (có nghĩa là cùng số đương lượng gam).
d. a và c đều đúng.
1.4. Xác định đương lượng nguyên tố C phản ứng: C + ½O2  CO
a. 3 b. 6 c. 4 d. 8
1.5. Xác định đương lượng nguyên tố C phản ứng: C + O2  CO2
a. 3 b. 6 c. 4 d. 8
1.6. Xác định khối lượng đương lượng nguyên tố Fe phản ứng: Fe + 3/2Cl2  FeCl3
a. 38 b. 18,7 c. 56 d. 28
1.7. Xác định đương lượng () của axit và bazơ trong phản ứng: H3PO4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O
a. H3PO4 = 98
NaOH = 40 b. H3PO4 = 98
NaOH = 80
c. H3PO4 = 49
NaOH = 40 d. H3PO4 = 49
NaOH = 80
1.8. Xác định đương lượng () của axit và bazơ trong phản ứng: H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O
a. H3PO4 = 98
NaOH = 40 b. H3PO4 = 49
NaOH = 40

c. H3PO4 = 32,7
NaOH = 80 d. H3PO4 = 32,7
NaOH = 40
1.9. Xác định đương lượng () của axit và bazơ trong phản ứng: HCl + Cu(OH)2  Cu(OH)Cl + H2O
a. HCl = 36,5
Cu(OH)2 = 49 b. HCl = 1
Cu(OH)2 = 98
c. HCl = 36,5
Cu(OH)2 = 98 d. HCl = 36,5
Cu(OH)2 = 2
1.10. Xác định đương lượng () của axit và bazơ trong phản ứng: 2HCl + Cu(OH)2  CuCl2 + 2H2O
a. HCl = 36,5
Cu(OH)2 = 98 b. HCl = 35,5
Cu(OH)2 = 49
c. HCl = 36,5
Cu(OH)2 = 49 d. HCl = 35,5
Cu(OH)2 = 98
1.11. Xác định đương lượng () của chất gạch dưới:
K2Cr2O7+3H2S +4H2SO4  Cr2(SO4)3 + 3S + K2SO4
+ 7H2O
a. K2Cr2O7 = 98
H2S = 34 b. K2Cr2O7 = 49
H2S = 34
c. K2Cr2O7 = 98
H2S = 17 d. K2Cr2O7 = 49
H2S = 17
1.12. Xác định hệ số đương lượng (n) và đương lượng () của chất gạch dưới:
CO2 + NaOH  NaHCO3
a. nCO2 = 2
CO2 = 44 b. nCO2 = 1
CO2 = 44
c. nCO2 = 2
CO2 = 12 d. nCO2 = 1
CO2 = 12
1.13. Xác định hệ số đương lượng (n) và đương lượng () của chất gạch dưới: CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O
a. nCO2 = 2
CO2 = 22 b. nCO2 = 1
CO2 = 22
c. nCO2 = 2
CO2 = 44 d. nCO2 = 1
CO2 = 44
1.14. Xác định hệ số đương lượng (n) và đương lượng () của chất gạch dưới: 2FeCl3 + SnCl2  2FeCl2 + SnCl4
a. nSnCl2 = 2
SnCl2 = 95 b. nSnCl2 = 4
SnCl2 = 95
c. nSnCl2 = 2
SnCl2 = 190 d. nSnCl2 = 4
SnCl2 = 190
1.15. Xác định hệ số đương lượng (n) và đương lượng () của chất gạch dưới:
2FeCl3 + SnCl2  2FeCl2 + SnCl4
a. nFeCl3 = 1
FeCl3 = 81,3 b. nFeCl3 = 2
 FeCl3 = 162,5
c. nFeCl3 = 1
FeCl3 = 162,5 d. nFeCl3 = 2
FeCl3 = 81,3
1.16. Xác định hệ số đương lượng (n) và đương lượng () của các chất gạch dưới:
FeSO4 + BaCl2  BaSO4 + FeCl2
a. nFeSO4 = 1
FeSO4 = 152 b. nFeSO4 = 2
FeSO4 = 76
c. nFeSO4 = 3
FeSO4 = 50,7 d. nFeSO4 = 4
FeSO4 = 38
1.17. Xác định hệ số đương lượng (n) và đương lượng () của chất gạch dưới:
KCr(SO4)2.12H2O + 3KOH  Cr(OH)3+ 2K2SO4 + 12H2O

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC  NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC  NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG

Tải tài liệu tại đây:www.tinhgiac.com-chuong_1_cac_dinh_luat_co_ban_4717

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC  NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020