Đề cương ôn tập pháp luật đại cương ĐH Quốc Gia

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương ĐH Quốc Gia

 1. CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU

(Người học phải trả lời được các câu hỏi sau đây khi đọc tài liệu ở nhà và nghe giảng)

 1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề (hiện tượng) gì?
 2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn”?
 3. Nội dung cơ bản của Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về nguồn gốc nhà nước?
 4. Chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin và các học thuyết phi Mác-xít về nguồn gốc nhà nước?
 5. Thị tộc – bộ lạc (hình thái biểu hiện cơ bản của Công xã nguyên thuỷ) được hình thành như thế nào?
 6. Đặc trưng của nền kinh tế công xã nguyên thuỷ là gì?
 7. Tại sao Công xã nguyên thuỷ chưa tồn tại quyền tư hữu tài sản và chưa có giai cấp?
 8. Thị tộc – bộ lạc có tồn tại quyền lực và cơ quan quản lý hay không? Tại sao?
 9. Hệ thống quản lý của thị tộc – bộ lạc được tổ chức và hoạt động như thế nào?
 10. Quyền lực trong xã hội thị tộc – bộ lạc có đặc điểm gì?
 11. Sự thay đổi về công cụ lao động đã làm công xã nguyên thuỷ chuyển biến thế nào?
 12. Ở thời kỳ cuối của công xã nguyên thuỷ, sự phân công lao động theo hướng chuyên môn hoá đã diễn ra thế nào?
 13. Hệ quả của việc phân công lao động theo hướng chuyên môn hoá là gì?
 14. Sự xuất hiện tư hữu và phân hoá xã hội thành những tập đoàn người có địa vị kinh tế – xã hội khác nhau được diễn ra như thế nào?
 15. Tại sao quyền lực xã hội và hệ thống tổ chức quản lý trong công xã nguyên thuỷ không còn phù hợp trong “xã hội mới” (xã hội tư hữu và giai cấp)?

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương ĐH Quốc Gia

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương ĐH Quốc Gia

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương ĐH Quốc Gia

 1. Tiền đề kinh tế và xã hội cho sự ra đời của nhà nước là gì?
 2. Bản chất là gì? Bản chất Nhà nước gồm những phương diện nào?
 3. Nội dung tính giai cấp của Nhà nước là gì? Tại sao?
 4. Sự hình thành và tổ chức Nhà nước có chịu sự quyết định của giai cấp thống trị trong xã hội không?
 5. Quyền lực là gì? Quyền lực Nhà nước là gì? Quyền lực Nhà nước nằm trong tay giai cấp nào?
 6. Nhà nước bảo vệ lợi ích của giai cấp nào là chủ yếu?
 7. Quyền lực kinh tế của Nhà nước thể hiện như thế nào? Ý nghĩa như thế nào?
 8. Quyền lực chính trị của Nhà nước thể hiện như thế nào? Ý nghĩa như thế nào?
 9. Quyền lực tư tưởng của Nhà nước thể hiện như thế nào? Ý nghĩa như thế nào?
 10. Nội dung tính giai cấp của Nhà nước chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?
 11. Bản chất giai cấp của Nhà nước có còn đúng đối với các Nhà nước hiện đại không?
 12. Nội dung tính xã hội của Nhà nước là gì? Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin có thừa nhận hay không?
 13. Tại sao Nhà nước mang tính xã hội?
 14. Bản chất xã hội của Nhà nước thể hiện như thế nào?
 15. Bản chất giai cấp và xã hội trong nhà nước chiếm hữu nô lệ thể hiện như thế nào?
 16. Bản chất giai cấp và xã hội trong nhà nước phong kiến thể hiện như thế nào?
 17. Bản chất giai cấp và xã hội trong nhà nước tư sản thể hiện như thế nào?
 18. Mức độ thể  hiện  tính  xã  hội  ở  các  kiểu  Nhà  nước,  các  Nhà  nước  có  giống  nhau  hay không?
 19. Mối tương quan giữa phương diện giai cấp và xã hội của Nhà nước như thế nào? (Dấu hiệu đặc trưng của Nhà nước)
 20. Tổ chức chính trị quyền lực công cộng đặc biệt được hiểu như thế nào?
 21. Xã hội công xã nguyên thủy đã tồn tại quyền lực công cộng đặc biệt chưa?
 22. Đảng Cộng sản  Việt  Nam  có  phải  là  tổ  chức  chính  trị  quyền  lực  công  cộng  đặc  biệt không? Tại sao?
 23. Nhà nước quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ được thể hiện như thế nào?
 24. Chủ quyền quốc gia là gì? Thể hiện như thế nào? Đó có phải là dấu hiệu chỉ có ở Nhà nước hay không?
 25. Dấu hiệu đặc trưng nhà nước ban hành và bảo đảm sự thực hiện pháp luật thể hiện như thế nào? Có phải chỉ có Nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật hay không?
 26. Tại sao thuế lại là dấu hiệu đặc trưng của Nhà nước?
 27. Nhà nước và xã hội là hai hiện tượng hoàn toàn có thể đồng nhất, đúng hay không?
 28. Sự tác động qua lại giữa nhà nước và xã hội được thể hiện như thế nào? (sự tác động tích cực và tiêu cực)
 29. Vai trò của kinh tế đối với nhà nước như thế nào?
 30. Sự tác động trở lại của kinh tế đối với nhà nước như thế nào?
 31. Mối quan hệ giữa nhà nước và đảng cầm quyền được thể hiện như thế nào?
 32. Nhà nước giữ vị trí nào trong hệ thống chính trị? Sự tác động qua lại giữa nhà nước và các tổ chức xã hội thể hiện như thế nào?

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương ĐH Quốc Gia

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: Đề cương ôn tập pháp luật đại cương ĐH Quốc Gia

Đề cương ôn tập pháp luật đại cương ĐH Quốc Gia

CÂY TẮC MỸ

CÂY ĐỘC LẠ CHO NĂM CANH TÝ 2020