Kaizen chìa khóa thành công trong quản lý của Nhật Bản

ỦNG HỘ WEBSITE BẰNG CÁCH BẤM "ĐĂNG KÝ" OR "SUBSCIREBE" KÊNH YOUTUBE ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ WEBSITE VÀ ĐĂNG TẢI NHIỀU TÀI LIỆU MỚI CHO BẠN.

Kaizen chìa khóa thành công trong quản lý của Nhật Bản

Contents
KAIZEN ………………………………………………………………………………………………………………….1
Thay lời tựa………………………………………………………………………………………………………………..5
I. Khái niệm Kaizen ……………………………………………………………………………………………….15
Giá trị Kaizen………………………………………………………………………………………………………..15
Kaizen và quản lý…………………………………………………………………………………………………..19
Liên quan giữa kiểm tra chất lƣợng và Kaizen…………………………………………………………..20
Kaizen và TQC (kiểm phẩm toàn diện)…………………………………………………………………….24
Kaizen và hệ thống kiến nghị…………………………………………………………………………………..26
Kaizen và cạnh tranh………………………………………………………………………………………………27
Quản lý chú trọng tới quá trình trái ngƣợc với quản lý chú trọng tới kết quả công việc…..27
II. Cải tiến Đông và Tây ……………………………………………………………………………………….32
Kaizen khác với đổi mới………………………………………………………………………………………..32
Trƣờng hợp của NISSAN motor………………………………………………………………………………37
Kaizen khác với đổi mới (2) ……………………………………………………………………………………39
Ƣu tiên về sản xuất ………………………………………………………………………………………………..42
Tinh hoa của phân xƣởng………………………………………………………………………………………..43
Kaizen và đo đạc……………………………………………………………………………………………………44
III. Kaizen bằng kiểm tra chất lƣợng toàn diện . ……………………………………………………….47
Kiểm tra chất lƣợng liên quan đến chất lƣợng con ngƣời…………………………………………….47
Khái niệm kiểm tra chất lƣợng của Nhật và phƣơng Tây…………………………………………….49
Hãy nói với dữ kiện ……………………………………………………………………………………………….51
Chất lƣợng trƣớc hết, không phải lợi túc trƣớc hết……………………………………………………..52
Quản lý quá trình sản xuất có trƣớc (quản lý ngƣợc dòng) ………………………………………….53

Kaizen chìa khóa thành công trong quản lý của Nhật Bản

Kaizen chìa khóa thành công trong quản lý của Nhật Bản

Kaizen chìa khóa thành công trong quản lý của Nhật Bản

Tiến trình tiếp theo chính là khách hàng……………………………………………………………………53
TQC hƣớng về khách hàng, không phải TQC hƣớng về ngƣời sản xuất………………………..55
…………………………………………….58
ch ………………………………………..59
ƣơ )………………………………………….60
Dùng câu chuyện về QC để thuyết phục……………………………………………………………………64
Tiêu chuẩn hóa kết quả …………………………………………………………………………………………..65
Kaizen ở cấp cơ sở…………………………………………………………………………………………………68
IV. Kaizen thực hành …………………………………………………………………………………………….70
Kaizen hƣớng về công tác quản lý……………………………………………………………………………70
Kaizen về các phƣơng tiện………………………………………………………………………………………71
Page
3
Sản xuất vừa – đúng – lúc một thí dụ về Kaizen hƣớng về quản lý………………………………..74
Cải tiến các hệ thống………………………………………………………………………………………………79
Kaizen hƣớng vào tập thể ……………………………………………………………………………………….79
Hoạt động của các nhóm nhỏ…………………………………………………………………………………..81
Hoạt động của các nhóm nhỏ: Các nhóm kiểm tra chất lƣợng (QC)……………………………..83
Hoạt động của các nhóm nhỏ ở công ty Komatsu ………………………………………………………85
Kaizen hƣớng về cá nhân………………………………………………………………………………………..88
Các hệ thống kiến nghị: ………………………………………………………………………………………….88
Hệ thống kiến nghị của công ty Canon……………………………………………………………………..90
V. Quản lý Kaizen ……………………………………………………………………………………………….93
Quản lý chức năng chéo………………………………………………………………………………………….95
Quản lý chức năng chéo tại công ty Toyota ………………………………………………………………99
Quản lý chức năng chéo tại công ty Komatsu ………………………………………………………….101
Điểm kiểm tra và điểm kiểm soát …………………………………………………………………………..106
Kiểm tra đƣờng lối……………………………………………………………………………………………….109
Triển khai và kiểm tra đƣờng lối trong công ty Komatsu…………………………………………..110
Triển khai chất lƣợng……………………………………………………………………………………………111
Giữ vững năng lực sản xuất toàn diện …………………………………………………………………….114
VI. Phƣơng thức Kaizen để giải quyết vấn đề …………………………………………………………117
Các vấn đề trong quản lý ………………………………………………………………………………………117
Kaizen và mối quan hệ giữa giới quản lý và ngƣời lao động ……………………………………..119
Đánh cắp công việc………………………………………………………………………………………………120
Giới quản lý và công nhân: kẻ thù hay đồng minh? ………………………………………………….125
Hoạt động của những nhóm nhỏ Nối liền khoảng cách chủ – thợ ……………………………….127
Khai thác năng suất………………………………………………………………………………………………130
Kinh nghiệm ở nhà máy thép Nippon và công ty ô tôt Nissan ……………………………………132
Năng suất trong môi trƣờng phức tạp Các mặt cứng và mặt mềm ………………………………135
Sự cam kết của giới quản lý chóp bu ………………………………………………………………………139
VII. Thay đôi nếp văn hóa của công ty ……………………………………………………………………143
Khách hàng ngƣời cuối cùng phán xét chất lƣợng sản phẩm ……………………………………..143
Lỗ kim khâu ………………………………………………………………………………………………………..143
Mối quan hệ với khâu cung ứng vật tƣ ……………………………………………………………………147
Quan hệ với cơ sở cung ứng vật tƣ ở công ty Ricoh………………………………………………….149
Thay đổi nếp văn hóa công ty,một thách thức đối với phƣơng Tây …………………………….151
TQC tại công ty Philips…………………………………………………………………………………………157
TÓM LƢỢC……………………………………………………………………………………………………………160
PHỤ LỤC A……………………………………………………………………………………………………………163
Page
4
PHỤC LỤC B …………………………………………………………………………………………………………164
PHỤ LỤC C……………………………………………………………………………………………………………165
PHỤ LỤC D……………………………………………………………………………………………………………167
PHỤ LỤC E……………………………………………………………………………………………………………171

Kaizen chìa khóa thành công trong quản lý của Nhật Bản

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: WWW.TINHGIAC.COM kaizen-masaaki-imai

Kaizen chìa khóa thành công trong quản lý của Nhật Bản

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097