Tài liệu ngành hóa học

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 1. Dựa trên công thức tổng quát của hiđrocacbon Thí dụ: Công thức tổng quát của hiđrocacbonA có dạng (CnH2n+1)m. A thuộc dãy đồng đẳng nào? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy luận: CnH2n+1 là gốc hidrocacbon hóa trị I. Vậy phân tử

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”. Cần lưu ý là: không tính khối

CÁC DẠNG TOÁN VỀ AXIT NITRIC

CÁC DẠNG TOÁN VỀ AXIT NITRIC

CÁC DẠNG TOÁN VỀ  AXIT NITRIC A. MỘT SỐ CHÚ Ý I. Tính oxi hóa của HNO3 HNO3 thể hiện tính oxi hóa mạnh khi tác dụng với các chất có tính khử như: Kim loại, phi kim, các hợp chất Fe(II), hợp chất S2-, I-, . . . Thông thường: + Nếu axit đặc,

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 (DÙNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 (DÙNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 12 (DÙNG ÔN THI TỐT NGHIỆP Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 2. B. 3. C. 4.

PIN ĐIỆN HÓA ĂN MÒN

PIN ĐIỆN HÓA ĂN MÒN

PIN ĐIỆN HÓA ĂN MÒN Câu 1: Trong pin điện hoá Zn-Cu, quá trình khử trong pin là A. + 2e Zn. B. Cu + 2e. C. + 2e Cu. D. Zn + 2e. Câu 2: Cho suất điện động chuẩn Eo của các pin điện hoá: Eo(Cu-X) = 0,46V ; Eo(Y-Cu) = 1,1V ;

CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

  CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 1. Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ phân tử là a. prôtêin. b. ARN c. axit nuclêic. d. ADN 2. Trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể lưỡng bội gen thường tồn tại thành từng cặp alen. Nguyên nhân vì

DI TRUYỀN HỌC

DI TRUYỀN HỌC

DI TRUYỀN HỌC  1. Thứ tự các phân tử tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin như thế nào? A. mARN tARN ADN Polypeptit. B. ADN mARN Polypeptit tARN. C. tARN Polypeptit ADN mARN. D. ADN mARN tARN Polypeptit 2. Các enzym nào tham gia vào việc sửa chữa các tiền đột biến?

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097