Tài liệu ngành Luật

LUẬT DOANH NGHIỆP

LUẬT DOANH NGHIỆP

LUẬT DOANH NGHIỆP Để góp phần phát huy nội lưc phuc vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế,

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghịquyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp. Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-Luat

LUẬT DU LỊCH

LUẬT DU LỊCH

LUẬT DU LỊCH Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về du lịch. Tải tài liệu tại đây : www.tinhgiac.com-luat dl

Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra.

Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra.

Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra. A. LỜI MỞ ĐẦU: Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề bồi thường thiệt hại khi các chủ thể bị thiệt hại về tài sản do người dùng chất kích thích gây ra, em đã chọn đề bài số 4

Giáo trình Luật Quốc tế

Giáo trình Luật Quốc tế

Giáo trình Luật Quốc tế MỤC LỤC CHƯƠNG I 1 I. KHÁI NIỆM . 1 3. Bản chất pháp lý của Luật quốc tế. 4 4. Lịch sử thình thành và phát triển của Luật quốc tế. 5 II. QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUỐC TẾ 7 III. NGUỒN CỦA LUẬT QUỐC TẾ 8 2. Nguồn

Vai trò của thuế

Vai trò của thuế

Vai trò của thuế VAI TRÒ CỦA THUẾ​I.Lý luận chung về thuế và pháp luật thuế. 1.Khái niệm chung về thuế 2.Khái niệm pháp luật thuế II.Vai trò của pháp luật thuế ở nước ta hiện nay. 1.Pháp luật thuế tạo cơ sở pháp lý quan trọng và ổn định cho nguồn thu, đáp ứng

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097